Wykaz publikacji

Dr inż. Tomasz Stefaniuk

ORCID ID: orcid.org/ 0000-0001-5769-8735 

 1. Stefaniuk, Fake news jako nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa na przykładzie epidemii SARS-CoV-2, [w:] Fehler W. (red), Cyberprzestrzeń jako pole zmagań o bezpieczeństwo informacyjne, Wydawnictwo UPH, Siedlce, 2022
 2. Wróbel, T.Stefaniuk, Wdrażanie pracy zdalnej w organizacjach. Ludzie, procesy, technologie, bezpieczeństwo. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021, ISBN: 9788382062939ss: 160
 3. T. Stefaniuk, Bezpieczeństwo informacji w świadczeniu pracy zdalnej /. // W: Prawne aspekty informacji chronionych / redakcja naukowa Mariusz Kubiak. - Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2020 S. 93-113.. - ISBN 978-83-66541-34-4
 4. T. Stefaniuk, The Analysis of Behavior of Internet Users from the Perspective of Safety, Safety & Defense, 6(1), 63-76. https://doi.org/10.37105/sd.62
 5. T.Stefaniuk, Training in shaping employee information security awareness, Entrepreneurship and Sustainability Issues 7(3): 1832-1846. https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3(26)
 1. Stefaniuk, M. Chomicka, IT Systems in Customs Service of Transport Companies – Case Study, Logistics and Transport No 2(42)/2019, s 95-100
 2. Stefaniuk, Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO/IEC 27001:2014-12 – wybrane aspekty [w:] S. Topolewski (red) Informacje prawnie chronione – wybrane zagadnienia, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Siedlcach, Siedlce 2019, s. 31-46, ss 281
 3. Çalişkan, T. Stefaniuk E-commerce In Turkey, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie nr 46 (119) 2018 (9 pkt., część B listy czasopism punktowanych MNiSW), 
 4. Mikuła, T.Stefaniuk, Zagrożenia dla bezpieczeństwa wiedzy w obszarze customerknowledge management [w:] Przegląd Organizacji 9/2018 (13 pkt., część B listy czasopism punktowanych MNiSW), 
 5. Mikuła, T. Stefaniuk Wymagania zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji i wiedzy uczelni, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XIX zeszyt 10 część III rok 2018 (14 pkt., część B listy czasopism punktowanych MNiSW),  ISSN 2543-8190
 6. Stefaniuk T. Zarządzanie informacją W: J. S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak (red)Zarządzanie w przedsiębiorstwie: środowisko, procesy, systemy, zasoby- Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 491-508.
 7. Mikuła, T. Stefaniuk, Ochrona wiedzy organizacji jako zadanie zarządzania wiedzą w: [w:] B.Mikuła (red)   Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji. Wybrane problemy rozwoju. Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017,
 8. StefaniukNew dimensions of information and knowledge security in reality of industry 4.0 – przekazany do monografiiangielskojęzycznej, UE Kraków (w) . Seweryn, T. Rojek (eds), Knowledge – Economy – Society. Selectedproblems of dynamically developing areas of theeconomy, Krakow 2017, Foundation of the Cracow University of Economics

 

 1. Ratajczyk-Mrozek, A.I. Adamik, M. Najda-Janoszka, P. Wróbel, T. Stefaniuk, R. Niedbał, Koncepcje zarządzania zorientowane na współdziałanie i wspomagające je narzędzia informatyczne, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2016, ISBN:978-83-7285-793-4 
 2. Stefaniuk T., Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji w zespołach wirtualnych[w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 37(2016)
 3. Stefaniuk .T, Człowiek jako najważniejszy podmiot i przedmiot systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w gospodarcze opartej na wiedzy [w:] B.Mikuła (red)   Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych. Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015. ISBN 978-83-941580-0-2.
 4. Stefaniuk,  Dawidziuk R., Polskie centra logistyczne na tle centrów europejskich - analiza porównawcza i perspektywy rozwoju  [w:] K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, T. Nowogródzka (red), Współczesny marketing i logistyka - innowacyjne rozwiązania, Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS, 2015. ISBN 978-83-61071-95-2
 5. Stefaniuk T., Nowoczesna promocja uczelni wyższej [w:] Nogalski B.,Wójcik-Augustyniak M. (red). Uczelnia Inteligentna, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2014, ISBN:978-83-7051-751-9, ss.193
 6. Stefaniuk T., Zarządzanie informacją na uczelni wyższej[w:] Nogalski B.,Wójcik-Augustyniak M. (red). Uczelnia Inteligentna, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2014, ISBN:978-83-7051-751-9, ss.193
 7. Stefaniuk T., Internetowe formy sprzedaży produktów na przykładzie Krośnieńskich Hut Szkła Krosno S.A. [w:] Pieniak-LendzionK., Nowogródzka T., (red). Współczesny marketing i logistyka-globalne wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014, Siedlce 2014,ISSN: 2083-4179, ss.507
 8. Stefaniuk T., Chalimoniuk D., Public Relations przedsiębiorstw branży TSL[w:] Pieniak-LendzionK., Nowogródzka T., (red). Współczesny marketing i logistyka-globalne wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014, Siedlce 2014,ISSN: 2083-4179, ss.507
 9. Domańska-Szaruga B., Stefaniuk T. (edit.), Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, SudioEMKA, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-64437-19-9 , ss: 181
 10. Stefaniuk T., Mikuła B., Information security in organization in the Knowledge-based Economy [in:] Domańska-Szaruga B., Stefaniuk T. (edit.), Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, SudioEMKA, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-64437-19-9 , ss: 181 
 11. Stefaniuk T., Model partnerstwa uczelni wyższych z podmiotami otoczenia konkurencyjnego [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 27(2014), 
 12. Stefaniuk T., Komunikacja w zespole wirtualnym, Difin, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-7930-235-2 , ss: 197
 13. Stefaniuk T., Chalimoniuk D., Internet jako tanie i skuteczne narzędzie promocji” [w:] R. Demjaniuk (red.) Marketing w działalności logistycznej. Wybrane przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ISSN: 2083-4179, ss.151
 14. Mikuła B., Stefaniuk T., Zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 24(2013),
 15. Mikuła B., Stefaniuk T., Wykorzystanie zespołów wirtualnych w procesie uczenia się organizacji [w:] Czech A., Szplit A., (red), Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, Katowice 2013, 4 pkt, 1 arkusza, 18 arkuszy całość
 16. tefaniuk T., Проектированиесистемы икоммуникции в виртуальныхгруппахкакважный детерминантихэффективной работы, [w:] MеждународнаяконференцияCтройинвест 2012. Oрганиэационно-технологическиеинновациижилищно-коммунального и инвестиционно-строительногокомплексов в развитиигорода, Московская государственная академиякоммунальногохозяйства истроительствa, Москвa 2012
 17. Stefaniuk T., Skuteczność komunikowania się w zespołach wirtualnych, [w:]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie seria Zarządzanie,, język polski, 2012, t. 885, s. 165-174,
  Stefaniuk T., Mikuła B., Informatyczne wsparcie procesów zarządzania talentami [w:] Kardas J., (red) Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, Studio EMKA, Warszawa 2012,
 18. Stefaniuk T., E-gospodarka jako nowe wyzwanie teleinformatyczne dla logistyki” [w:] S. Antczak, R. Demjaniuk (red.) Marketingowe i logistyczne aspekty w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011
 19. Stefaniuk T., System komunikacji jako podstawa funkcjonowania i zrównoważonego rozwoju zespołów wirtualnych [w:] Kardas J.S.(red.), Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju organizacji, Studio Emka, Warszawa 2010, s. 175-186, ss. 361,
 20. Stefaniuk T., Specyfika zespołów wirtualnych, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Nr 84, Seria: Administracja i Zarządzanie. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 153-166, ss. 226, ISSN 1896-5822 
 21. Stefaniuk T., Skuteczność pracy w zespole wirtualnym oraz jej pomiar [w:] Nauka i Gospodarka, 1 (4) 2010, s. 44-52, ss. 80, ISSN 2080-1092 
 22. Stefaniuk T., Virtual Team effectiveness model [w:] Wereda W., Starnawska S.,(red.), Cyclicality, financial safety, and business creativity as the challenges of the modern word , WydawnictwoAkademiiPodlaskiej, Siedlce 2009, s. 247-258, ss. 304, ISBN 978-83-7051-551-5
 23. Stefaniuk T., Znaczenie systemu komunikacji w budowie relacji w zespole wirtualnym [w:] Kardas J.S.(red.), Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi , Studio Emka, Warszawa 2009, s. 122-131, ss. 243, ISBN 978-83-60652-47-3
 24. Stefaniuk T., Skuteczność pracy zespołu wirtualnego [w:] Potocki A.(red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych , Difin, Warszawa 2009, s. 599 – 568, ss. 568, ISBN 978-83-7641-119-4
 25. Stefaniuk T., Specyfika procesu komunikacji w zespole wirtualnym, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Nr 83, Seria: Administracja i Zarządzanie. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 121-134, ss.265, PL ISSN 1896-5822
 26. Domańska-Szaruga B., Stefaniuk T., Management 2009, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Nr 81, Seria: Administracja i Zarządzanie. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 167-172, ss 203, ISSN 1896-5822
 27. Stefaniuk T., Zarządzanie informacją [w:] Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2008 s. 478-493, ss. 551, ISBN 978-83-7251-892-7
 28. Stefaniuk T., Zarządzanie projektami [w:] Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2008  s. 351-364, ss. 551, ISBN 978-83-7251-892-7
 29. Stefaniuk T., Virtual Project Team - good solution for the uncertainty world [w:] Wereda W., Starnawska S.,(red.), Uncertainty -risk or opportunity. Corporate business perspective , Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008 s. 145-152, ss. 293, ISBN 978-83-7051-519-5
 1. Dworecki S.E., Stefaniuk T., Informatyzacja procesów logistycznych przedsiębiorstwa [w:] Dworecki S.E. (red.), Usprawnianie zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, s. 182-239, ss 257, ISSN 0860-2719
 2. Stefaniuk T., Komunikacja w zespole wirtualnym [w:] Stabryła A., (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, Kraków 2008, s. 419-427, ss 758, ISBN 78-83-7252-416-4
 3. Domańska-Szaruga B., Stefaniuk T., Management 2008, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Nr 78, Seria: Administracja i Zarządzanie. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, s. 279-
 4. Stefaniuk T: Zarządzanie zespołem pracującym w formie telepracy. [w] Kardas J., Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 211-218, ss 297, ISSN 0860-2719
 5. Włodarski A., Stefaniuk T., Chalimoniuk D.: E-learning w procesie dydaktycznym. Opinie nauczycieli akademickich i studentów kierunku zarządzanie i marketing Akademii Podlaskiej w Siedlcach. [w] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Nr 76, Seria: Administracja i Zarządzanie. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 161-170, ss 213, ISBN 1896-5822
 6. Stefaniuk T.: Przesłanki rozwoju telepracy w Polsce[w] Cisek M., Antczak S.:Wiedza i technologia we współczesnej organizacji,Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2006, s. 203-214, ss245, ISSN 0860-2719
 7. Stefaniuk T.: Telepraca jako szansa rozwoju ubogich regionów.[w] PlawgoB.:Polska Wschodnia determinanty rozwoju,Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok, 2006. s. 711 – 724, ss. 1067, ISBN 83-922599-7-1
 8. Klimkiewicz Z., Chalimoniuk D., Stefaniuk T., The use of Informatic tools in the didactic process on the basis of opinions of academic faculty and students of Management and Marketing at University of Siedlce, Materiałykonferencyjne INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-LEARING IN EDUCATION, WyższaSzkołaInformatyki, ZarządzaniaiAdministracji w Warszawie, Warszawa 2006, s. 77 -82, ss. 126, ISBN 978-83-88910-13-5
 9. Stefaniuk T: Telepraca - wyzwanie dla praktyki i teorii zarządzania. Zeszyt naukowy nr 1/2006 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, Olsztyn, 2006, s. 85-92, ss 157, ISBN 83-88629-19-0
 10. Stefaniuk T: Proces kontroli w zespole specjalistów[w] materiały konferencyjne VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Intellect 2005, 25-27 listopada 2005r  Kazimierz Dolny, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, Lublin 2005, s. 214-125, ss. 532,  ISBN 83-914730-8-2.
 11. Stefaniuk T:EPolska - marzenia czy rzeczywistość? Ocena realizacji przenoszenia usług publicznych na platformę elektroniczną na przykładzie urzędów administracji publicznej w Siedlcach.[w] Hejduk I.,Ciborowski L:Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Siedlce 2005, s. 109-118, ss. 459, ISBN 83-7051-353-0.
 12. Stefaniuk T:Ocena możliwości wykorzystania elementów e-learningu na studiach zarządzania i marketingu na Wydziale Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach.  [w] Jankowski K, Sitarska B, Tkaczuk C.:Media i metody wspomagające jakość kształcenia.Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Siedlce 2005, s.307-316, ss. 413, ISBN 83-7051-356-5